Povinný subjekt

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Povinný subjekt

Zde je možno získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Olomučany
se sídlem Olomučany 123, 679 03 Olomučany

2. Důvod a způsob založení

Postavení obcí je dáno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Orgány obce Olomučany:

 • rada a zastupitelstvo obce
 • starosta obce
 • obecní úřad, který tvoří starosta, místostarosta, obecní úřednice - účetní

Orgány zastupitelstva obce:

 • výbory a komise

4. Kontaktní spojení

 • kontaktní spojení Obecní úřad, Olomučany 123, 679 03 Olomučany; tel.: +420 516 412 550;              mail: obec@olomucany.cz

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, č. ú. 1360642319/0800

6. IČ

00280763

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce

 • Dokumenty hospodaření obce

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Požadované informace lze získat na obecním úřadě na základě ústní nebo písemné žádosti, případně pomocí telekomunikačního zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).

9. Příjem žádostí či stížností, návrhů, podnětů a dalších podání

Zaměstnankyně obecního úřadu, starosta a místostarosta přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informací a další podání.

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Olomučany.

11. Formuláře

Potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na obecním úřadě.

12. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace a návody na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě.

13. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná:

 • ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správní řízení /správní řád/, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazné vyhlášky a směrnice obce

Výčet právních předpisů není úplný. Předpisy jsou uloženy na obecním úřadě, kde jsou k nahlédnutí.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
poplatek za úřední ověření podpisu 30 Kč
poplatek za úřední ověření listiny 30 Kč/1 stránka

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • viz oddíl Poskytnuté informace

16. Seznam zřízených organizací

 • Příspěvková organizace:
  Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace
  Olomučany 10, 679 03 Olomučany, IČ 71001727