Informace ke kanalizačním přípojkám a postupu výstavby (květen 2021)

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Zahájení výstavby kanalizačních přípojek

V dubnu letošního roku byla zahájena výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Kanalizační přípojka na veřejné části pozemku je financována z poskytnuté dotace v průměrné délce pěti metrů na jednu přípojku.

 • Jedná se o veřejnou část kanalizační přípojky – od hlavní stoky po hranici pozemku.
 • Kanalizační přípojka bude ukončena revizní šachtou.
 • Umístění revizní šachty předem označí projektant za přítomnosti zhotovitele. Účast a součinnost vlastníka nemovitosti se zaměstnanci realizační firmy je vítána

 

Nákup revizních šachet

Po dohodě s investorem stavby „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko byl radou obce odsouhlasen hromadný nákup revizních šachet prostřednictvím Svazku a následné bezplatné poskytnutí šachet vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Revizní šachtu přiveze realizační firma při budování přípojky. Šachty mají pojízdný kryt dostatečné nosnosti.

 

Připojení nemovitostí

Samotné připojování jednotlivých domovních přípojek do kanalizace (tj. zahájení vypouštění splašků) bude možné až po kompletním dokončení a kolaudaci celé kanalizace.

 • Předpokládaný termín dokončení stavby kanalizace je duben 2022.
 • O zahájení připojování jednotlivých nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci budeme včas informovat prostřednictvím všech dostupných informačních možností.
 • Poté bude čas cca 1 rok na připojení všech nemovitostí do kanalizačního systému.
 • Před napojením na novou kanalizaci je nutné provést zrušení (odpojení) všech septiků, jímek na vyvážení (žump)!
 • Podmínkou je také odpojení dešťových vod z této soustavy!

 

Přibližný časový harmonogram

V současné době (květen 2021) se budují přípojky na:

 • Páteřní komunikaci od spodní části obce (stoka A),
 • Komunikaci Za mlýnem – od školy po chatovou oblast (stoka A2)
 • Komunikaci na Poustkách navazující na nově vybudovanou komunikaci s opěrnou zdí (stoka A5).

O dalším postupu budování přípojek budeme průběžně informovat.

 

Páteřní komunikace – hlavní průtah obcí

 • V případě bezproblémového průběhu budování kanalizačních přípojek plánuje realizační firma opravu páteřní komunikace na druhou polovinu srpna 2021.
 • Práce by měly probíhat během víkendových dnů za úplné uzavírky provozu.
 • Přesné termíny realizace uzavírek, možnosti dočasného parkování v průběhu uzavírky a informace o průběhu objízdných tras budou zveřejněny po odsouhlasení všemi dotčenými orgány.

 

Dne 21. 5. 2021, Obecní úřad Olomučany

Přílohy: